انواع‌ خشونت‌ خانگی‌

خشونت‌ در خانواده‌ معنا و مفهوم‌ مختلفی‌ را در بر می‌گیرد. خشونت‌ والدین‌ با فرزندان‌، فرزندان‌ نسبت‌ به‌ هم‌، مرد نسبت‌ به‌ زن‌ و برعکس‌ جزو خشونت‌های‌ خانوادگی‌ هستند. اما شایع‌ترین‌ نوع‌ خشونت‌، رفتار خشونت‌آمیز و همراه‌ با سلطه‌ مرد نسبت‌ به‌ زن‌ است‌. این‌ خشونت‌ می‌تواند درقالب‌ خشونت‌های‌ جسمانی‌، جنسی‌، روانی‌ و روحی‌ و عاطفی‌ باشد. اما یکی‌ از شاخص ترین‌ نمونه‌های‌ خشونت‌ خانگی‌ محدود کردن‌ زنان‌ در خانواده‌ است‌. از سوی‌ دیگر زمانی‌ که‌ فردی‌ در خانواده‌ تهدید می‌شود نیز نوعی‌ خشونت‌ روی‌ داده‌ است‌.

باید در نظر داشت‌ که‌ تمام‌ اشکال‌ خشونت‌ جسمی‌، جنسی‌، روانی‌، اقتصادی‌، عاطفی‌ و... از قدرت‌طلبی‌ و سلطه‌گری‌ فرد آزاررسان‌ ناشی‌ می‌ شود.
 
منبع : مهر مهربان17(خشونت ازکجانشات گرفته است ؟خشونت خانگی
برچسب ها : خشونت‌ ,است‌ ,خانواده‌ ,نسبت‌ ,خشونت‌ خانگی‌